ตารางฝึกอบรม ระยะที่ 2

"การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษา: การใช้งานระบบ KID ON CLOUD: KOC"

คำชี้แจง
1. การลงทะเบียน สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมระยะที่ 1 แล้วเท่านั้น (เพื่อความต่อเนื่องในการฝึกอบรม)
2. ผู้เข้าฝึกอบรม ระยะที่ 2 คือ ครูประจำชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมอนุบาล 2
3. ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 ชั่วโมง
4. การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้
     4.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฝึกอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็บท๊อป แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อย
     4.2 การ Login เข้าระบบ KOC ก่อนเข้าฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสามารถเข้าสู่ระบบ KOC ได้เรียบร้อยแล้วทุกท่าน ทางวิทยากรจะไม่สอนวิธี Login (เพื่อให้เกียรติโรงเรียนสมาชิกท่านอื่นที่ต้องรอการฝึกอบรม)
     4.3 จัดเตรียมเอกสาร ผู้เข้าฝึกอบรมต้องเตรียมแบบบันทึกพัฒนาการ แบบบันทึกทักษะ และแบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง และแบบบันทึก Hope
5. การจัดเตรียมห้องฝึกอบรมของโรงเรียน ให้จัดสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม ควรมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และจัดห้องฝึกอบรม ดังรูปภาพตัวอย่าง
รูปภาพการจัดเตรียมห้องฝึกอบรมของโรงเรียน

6. การฝึกอบรมผ่านระบบ Google Meet ผู้ฝึกอบรมต้องมี Account Gmail
7. การเตรียมความพร้อมข้อมูลในระบบ KOC ก่อนการลงทะเบียนฝึกอบรมระยะที่ 2 โรงเรียนต้องแน่ใจว่าดำเนินการเพิ่มข้อมูลเสร็จ ดังนี้
     7.1 ใส่โลโก้โรงเรียนและปรับปรุงข้อมูลโรงเรียน เสร็จแล้ว
     7.2 เพิ่มบุคลากร และกำหนดครูประจำชั้น เสร็จแล้ว
     7.3 เพิ่มนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-3 เสร็จแล้ว
8. สามารถลงทะเบียนได้ที่คลิกลิ้งค์ --ลงทะเบียน-- แล้วรอทีมงานแจ้งวันฝึกอบรม
9. กรณีมีปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ดร.ธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัญ โทร: 0909196246
10. การยกเลิกใช้ระบบ KOC กรณีที่โรงเรียนสมาชิกไม่ลงทะเบียนฝึกอบรมในระยะที่ 2 ภายในเวลาที่กำหนด ทางทีมงาน KOC ขอยกเลิกการใช้ระบบ KOC และระบบจะลบข้อมูลออกจาก Cloud Server โดยอัตโนมัติ

ทีมงาน KOC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน จะได้รับความสะดวกสบายจากบริการของเรา ขอบคุณครับ

ระยะที่ 2 อบรมครูประจำชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมอนุบาล 2

รอบที่ 1 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง) (wms)
wms.kidoncloud.com
นางสาวพรกมล เกื้อสกุล
ผู้ดูแลระบบ
2การกุศลวัดบูรพา (wbc)
wbc.kidoncloud.com
นางประภาส สีสถาน
รองผู้อำนวยการ
3จรชนะศึกษา (jcs)
jcs.kidoncloud.com
นางสาววิภาดา แสนกันยา
ครูธุรการ
4เทศบาลประตูลี้ (ptl)
ptl.kidoncloud.com
นางเสาวนีย์ จิอู๋
ผู้ดูแลระบบ
5วุฒิวิทยา 2 (ww2)
ww2.kidoncloud.com
นางธัญดา จันทร์หอม
หัวหน้าฝ่ายประถมวัย
6เวียงสระศึกษา (wss)
wss.kidoncloud.com
นายชัยวัฒน์ โตวิชยธำรง
รองผู้อำนวยการ
7ศุภวรรณ (spw)
spw.kidoncloud.com
นายเอกลักษณ์ สายสุวรรณ
ผู้ดูแลระบบ
8​อนุบาล​จง​เจริญ​ (jjk)
jjk.kidoncloud.com
นางสาว​ชล​วินา​ เลิศ​วณิช​ชา​
ผู้ดูแลระบบ
9อนุบาลทิพยาหล่มสัก (atl)
atl.kidoncloud.com
นางสาวศิโรรัตน์ หาญรบ
ผู้ดูแลระบบ
10อนุบาลวาริชภูมิ (abw)
abw.kidoncloud.com
นางสาวเสาวคนธ์ ทุมประพันธ์
ครูวิชาการ

รอบที่ 2 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1จิรดา (jrd)
jrd.kidoncloud.com
นางสาววิภาภรณ์ แก้วดวงใหญ่
ครูผู้สอน
2โชติกาญจน์ (ctg)
ctg.kidoncloud.com
นางสาวนุชจรี ดิษฐวิศาล
ครูวิชาการ
3เทพผดุงศิษย์ศึกษา (tpd)
tpd.kidoncloud.com
นางสาวมณีรัตน์ มณีพราย
ครูวิชาการ
4ปัทมดรุณวิทย์ (ptm)
ptm.kidoncloud.com
นางสาวธัญญ์กนก ผดุงทรง
รองผู้อำนวยการ
5พิมานวิทย์นราธิวาส (pvs)
pvs.kidoncloud.com
นางสาวศศิประภา หมัดยุโส๊บ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
6มหาไถ่ศึกษาท่าบม (mtt)
mtt.kidoncloud.com
นางสาวนิภาภรณ์ นามกอง
ครูผู้สอน
7มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ (mns)
mns.kidoncloud.com
นายวรุฒ พิมพ์รส
ครูผู้สอน
8​มารีย์พิทักษ์อุดรธานี (mpu)
mpu.kidoncloud.com
นางนุชนาถ สันสมบัติ​
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
9อนุบาลนันทวดี (ntd)
ntd.kidoncloud.com
นางณิสากร ซุุยใจทัด
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล
10เอกปัญญา (epy)
epy.kidoncloud.com
นางสาวรติรส โคตเคน
ผู้ดูแลระบบ

รอบที่ 3 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1อนุบาลเรณู (rnk)
rnk.kidoncloud.com
นางสาวณัฐชมนต์ หิรัญดลวราวงศ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2พรชัยวิชชาลัย (pcw)
pcw.kidoncloud.com
นางสาวสุวารี อยู่สำราญ
หัวหน้าสายฝ่ายปฐมวัย
3มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม (mht)
mht.kidoncloud.com
นางมยุรี นามมหานวล
หัวหน้าระดับอนุบาล
4ยอแซฟวิทยา (jvs)
jvs.kidoncloud.com
นางสาวอนงค์ศรี วุฒยาคม
ผู้ดูแลระบบ
5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2 (hqu)
hqu.kidoncloud.com
นายอัศวิน สุวรรณกูฏ
ครูผู้สอน
6วุฒิวิทยา (wws)
wws.kidoncloud.com
นางสาวสำราญ สุโพธิ์
ผู้ดูแลระบบ
7สมปองวิทยานุสรณ์ (swn)
swn.kidoncloud.com
นางสาวลลิตา แจ้งทองหลาง
ครูผู้สอน
8​หัวหินวิทยาลัย (hvs)
hvs.kidoncloud.com
นางจารุณี ศิลปเทศ
ผู้ดูแลระบบ
9อนุบาลเจริญวัฒนา (cwn)
cwn.kidoncloud.com
นางสาวปรารถนา จันเทพา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
10อนุบาลชโลทร (clt)
clt.kidoncloud.com
นางสาวสุนิสา ฉ่ำสดใส
เจ้าหน้าที่ธุรการ

รอบที่ 4 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1ลัมแบรต์พิชญาลัย (lbp)
lbp.kidoncloud.com
นางสาวจิราพร นาเกลือ
ครูผู้สอน
2ดวงมณี (dms)
dms.kidoncloud.com
นางสาวศุภษร จันทรภัทร
ผู้ดูแลระบบ
3บางอ้อศึกษา (bas)
bas.kidoncloud.com
นางสาวนฎา หาญยุทธ
ผู้รับใบอนุญาต
4อารียาศึกษา (ass)
ass.kidoncloud.com
นางสาวธนภรณ์ ขาวดี
ผู้ดูแลระบบ
5ยอดดวงใจ (ydj)
ydj.kidoncloud.com
นางนิภาดา ทองคำ
ผู้ดูแลระบบ
6ภัททิรา (ptr)
ptr.kidoncloud.com
นางสาวนฤมล ไชยมงคล
ฝ่ายวิชาการ
7อนุบาลนวรัตน์ (anr)
anr.kidoncloud.com
ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ผู้บริหารโรงเรียน
8พรรณทิพย์วิทยา (ptv)
ptv.kidoncloud.com
นางสาวพิมพ์พิศา ถิ่นทิพย์
ครูผู้สอน

รอบที่ 5 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (pss)
pss.kidoncloud.com
นางสาวศิริวรรณ สุขสมกิจ
หัวหน้างานวิชาการฝ่ายอนุบาล 
2มัธยมสาธุการวิทยา (msy)
msy.kidoncloud.com
นางสาวอรพิน มัชวงษ์
ผู้ดูแลระบบ
3อนุบาลดารวี (dwk)
dwk.kidoncloud.com
นางสาวบุษยา ชุ่มหอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
4อนุบาลบานเย็น (bys)
bys.kidoncloud.com
นางสาวณิชาภา สุนทรไชย
ผู้อำนวยการ
5อนุบาลปรานี (apn)
apn.kidoncloud.com
นางสาวรพิชญา ราชอุปนันท์
ฝ่ายวิชาการ
6อนุบาลสุดา (suda)
suda.kidoncloud.com
นางสาวจริยา แจ้งกำพี้
ครูวิชาการ
7เอกอโยธยา (aay)
aay.kidoncloud.com
นางสาวสุภาวดี แสงดาว
ครูผู้สอน
8บรรจบรักษ์ (bjr)
bjr.kidoncloud.com
นางสาวพัชรี แก้วธรรม
ผู้ดูแลระบบ
9สิริวัฒนาเชียงราย (swcr)
swcr.kidoncloud.com
นายวัฒนา ชัยวุฒิ
หัวหน้างานIT
10อนุบาลน้ำผึ้ง (npk)
npk.kidoncloud.com
นางสาวตีรณันท์ เหล่าฮ่อ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รอบที่ 6 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1เทพพิทักษ์พิทยา (tpt)
tpt.kidoncloud.com
นางสาวอรณี พานถม
ครูผู้สอน
2อุ่นอารีวิทยา (ans)
ans.kidoncloud.com
นางสาวธวัลรัตน์ เภาภู่
หัวหน้าปฐมวัย
3อนุบาลเพ็ชระ (apr)
apr.kidoncloud.com
นางสาววนาลี สุขหร่อง
วิชาการ
4วลีรัตน์วิทยา (wls)
wls.kidoncloud.com
นางวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชา
ผู้อำนวยการ

รอบที่ 7 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1ศรีวิทยาปากน้ำ (swp)
swp.kidoncloud.com
นายเดชนะ นิลพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

รอบที่ 8 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1ภารตวิทยาลัย (bvs)
bvs.kidoncloud.com
นางสาวจุลกาญจน์ เสคุคุมพัตถ์
ครูผู้สอน

รอบที่ 9 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1ปัญญานฤมิต (pym)
pym.kidoncloud.com
นางสาวกาหลง คำภีระ
หัวหน้าแผนกจัดประสบการณ์
2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย (acc)
acc.kidoncloud.com
นางสาวภคนันท์ ชัยเมธาสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
3อนุบาลชูลีพร (chp)
chp.kidoncloud.com
นายณัฐพล อุทัยคำ
ผู้ดูแลระบบ
4อนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ (bsk)
bsk.kidoncloud.com
นางกุหลาบ มูลบรรจง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5บ้านเด็กวารินชำราบ (bwc)
bwc.kidoncloud.com
นางสาวเพียงใจ​ สมโสภา
หัวหน้าวิชาการ

รอบที่ 13 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1กระจ่างวิทย์ (kjw)
kjw.kidoncloud.com
นางสาวปราณี คนสวย
หัวหน้าวิชาการปฐมวัย
2ภัทรียา​อนุบาล​ (pya)
pya.kidoncloud.com
นางสาวอาซีตี อาแวบือซา
ผู้จัดการ

รอบที่ 18 KOC (ครูประจำชั้น)


วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.30
คลิกเพื่อเข้าอบรม >> Google Meet
รหัสเข้าห้องอบรม Google Meet: guy-wqmo-cbs
ลำดับชื่อสถานศึกษาผู้ประสานงาน
1เอื้อวิทยา (awy)
awy.kidoncloud.com
นางสาวเบญญาภา แสนทรงสิริ
ครู
2หัสดีศึกษา (hds)
hds.kidoncloud.com
นางสาววราภรณ์ ฆาระกูล
วิชาการ

เนื้อหาการฝึกอบรม ระยะที่ 2

วิทยากร ดร.ธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัญ

ระยะที่ 2 อบรมเฉพาะครูประจำชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมอนุบาล 2

 1. จัดการข้อมูลนักเรียน
 2. บันทึกสุขภาพ
 3. บันทึกพัฒนาการ
 4. บันทึกทักษะพื้นฐาน
 5. บันทึกเฝ้าระวัง (สธ)
 6. บันทึก HOPE
 7. บันทึกโภชนาการ
 8. บันทึกการมาเรียน
 9. บันทึกความคิดเห็น
 10. รายงานเกี่ยวกับครูประจำชั้น

ลงทะเบียนฝึกอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

"การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษา: การใช้งานระบบ KID ON CLOUD: KOC"


สแกนหรือคลิกคิวอาร์โค้ด
ส่งให้เมื่ออบรมระยะที่ 2 เสร็จเรียบร้อย

การพัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษาผ่านระบบ KID ON CLOUD: KOC

พัฒนาโดย สถาบันวิจัยการเรียนรู้

KOC เป็นระบบบริหารสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการใช้งานระบบ สถานศึกษาไม่เสียค่าใช้ใด ๆ ในการใช้งานระบบหลักที่เราบริการ เพียงแต่ต้องเป็นสมาชิกสถาบันวิจัยการเรียนรู้ (กรณีขอรายงานเพิ่มหรือระบบเพิ่ม จะคิดค่าใช้จ่าย) สำหรับ KOC จะบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 และเตรียมอนุบาล 2 ระบบมีประโยชน์สำหรับคุณครู เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ได้แก่ 1) ลดเวลาในการทำงาน 2) ลดปริมาณเอกสาร 3) ลดการใช้งบประมาณทางด้านเอกสาร 4) รวดเร็วในการประมวลผล 5) ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ และ 6) ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เป็นต้น กระบวนการทำงานในปีการศึกษา 2564 เป็นการทำงานคู่ขนาด ระหว่างการทำงานบันทึกข้อมูลพัฒนาการ ทักษะ ความคิดเห็น ลงในสมุดปกติ กับการบันทึกข้อมูลลงระบบ KOC ซึ่งทางทีมงานจะสอนเทคนิคที่ง่าย สะดวกสบายและประหยัดเวลา เพราะทีมงานคำนึงถึงเวลาส่วนใหญ่ควรใช้กำกับดูแลนักเรียนมากที่สุด เมื่อถึงปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถใช้งานระบบ KOC จะเริ่มลดปริมาณบันทึกข้อมูลลงสมุดหรือเอกสาร หันมาทำงานในระบบ KOC 100% ผ่านทางอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท๊อป หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น

KOC มีระบบหลักดังนี้

 1. แผงควบคุม เป็นแผงควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด ซึ่งมีระบบย่อย ได้แก่ หน้าหลัก ภาพรวม การตั้งค่าระบบ และการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
 2. ระบบบุคลากร เป็นระบบจัดการข้อมูลของบุคลากร มีระบบย่อย ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ยืนยันการใช้งาน และหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน
 3. ระบบทะเบียนนักเรียน เป็นระบบเกี่ยวกับการรับเข้านักเรียนและจัดการข้อมูลนักเรียน มีระบบย่อย ได้แก่ รับสมัครนักเรียน ข้อมูลนักเรียน จัดห้องเรียน รายงานทะเบียนนักเรียน เป็นต้น
 4. ระบบวิชาการ เป็นการจัดการข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด มีระบบย่อย ได้แก่ ตรวจสอบการบันทึก การจัดตารางสอน กำหนดครูประจำชั้น รายงานวิชาการ และตั้งค่าพื้นฐาน เป็นต้น
 5. ระบบครูประจำชั้น เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของคุณครู มีระบบย่อย ได้แก่ บันทึกสุขภาพ บันทึกพัฒนาการ บันทึกทักษะพื้นฐาน บันทึกการเฝ้าระวัง (สธ.) บันทึกโภชนาการ บันทึก HOPE บันทึกการมาเรียน บันทึกความคิดเห็น บันทึกการบ้าน และตารางสอน เป็นต้น
 6. ระโภชนาการ เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลเมนูอาหารของนักเรียน มีระบบย่อย ได้แก่ ตารางเมนูอาหาร และรายการอาหาร เป็นต้น
 7. ระบบสำหรับผู้ปกครอง เป็นระบบที่ทำงานผ่าน Line OA (LIFF) โดยใช้ชื้อ KOC Connect มีข้อมูลนำเสนอผู้ปกครอง ได้แก่ ประวัตส่วนตัว สุขภาพ พัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน HOPE โภชนาการ การมาเรียน ความคิดเห็น ตารางเรียน การบ้าน เป็นต้น (เปิดใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) เนื่องจากต้องรอข้อมูลของทางสถานศึกษาพร้อมก่อน

ติดต่อสอบถาม

ดร.ธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัญ

โทร: 0909196246


สแกนคิวอาร์โค้ด Line Official (KOC Teacher)เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.